راز بلاگ

مرجع وبلاگ های ایرانی


عزيزيم سؤز اؤلـديرر

عزيزيم سؤز اؤلـديرر

کبابــی  کؤز اؤلديرر

انسانــی قلينج کسمز

طعنه لی سؤز اؤلديرر

درطول تاريخ زندگي انسان ، انسانها از شمشير و توپ و تانك و تفنگ لطمه آنچناني نديده اند حملات از طريق اسلحه درلحظه آني انسان را از گردونه هستي به سوي نيستي و نابودي ظاهري مي برد . بدون اينكه احساس دردي كند جان خودرا از دست مي دهد و براي هميشه از دنياي مادي و زندگي ظاهري حذف مي گردد و اما تهمت و افترا ، طعنه و سخنان استهزاآميز ضربات جبران ناپذيري برپيكر روح و روان آدمي وارد مي سازد باشنيدن حرف هاي باور نكردني و با آنچه كه انجام نداده اي به آن متهم شده اي روح و روان را به سوي پژمردگي و افسردگي بي نهايت كه فرجام آن مرگ تدريجي است سوق مي دهد ، درد و رنجي كه درسخنان مبهم و بي معني و دوپهلو و طعنه آميز وجود دارد درهيچ چيز ديده نمي شود دراين گونه بحث ها سختي ها و شكنجه هاي زيادي نهفته است كه آدمي را ازدرون مي سوزاند و خاكستر مي سازد دردنيايي كه پاكي و صداقت ، تلاش و كوشش ، آگاهي و بصيرت جاي خودرا به تاريكي و ابهام ، تيره گي و شقاوت دهد ، زندگي با سختي ها و مشقت هاي بيشماري همراه خواهد گشت ، دردنيايي كه فرزانگي ننگ شمرده شود و اندوختن ثروتهاي باد آورده افتخارمحسوب گردد مرگ بهتراز زندگي ننگين است ، دراين دنياي نكبت بار دلها كور شده ، چهره ها افسرده و غمگين است ، شادي و نشاط ، مهر و محبت ، صداقت و عاطفه ، يكرنگي و پاك دلي رخت بربسته است دراين دنيا ثروت هاي باد آورده حرف اول را مي زند علم و آگاهي دررده هاي پاياني قراردارد ، دوستداران علم و آگاهي درسخت ترين شرايط به زندگي خود ادامه مي دهند دردنيايي كه محصول دانشمندان به چماق ثروتمندان و غارتگران مبدل گشته و به جاي آباداني و عمران به خدمت غارتگران و ياغيان درآمده است دراين دنياي تاريك و مكدر محل امني براي آگاهان و پژوهشگران واقعي وجود ندارد درهركجا طعنه و كينه و خصومت وجود دارد در آن جا فرزانگي و علم معني و مفهومي ندارد چه خوب گفته اند كه شمشيرانسان را نمي كشد بلكه طعنه و سخنان دو پهلو آدمي را از پاي درمي آورد .

 

 

 برچسب ها:
منبع مطلب