راز بلاگ

مرجع وبلاگ های ایرانی


چوخانين آغــی بيزده ن

چوخانين آغــی  بيزده ن

بئلينين باغــــی  بيزده ن

دؤشمن گليب يؤردسالسا

آلارخوش چاغی بيزده ن

 

درفرهنگ و سنن مردم آذربايجان دشمن شناسي و بيزاري از دشمن بسيار مهم و نقش اساسي درزندگي مردم دارد مردم به وطن بيش از حد ارزش قائل هستند و اعتقاد شان براين است كه اگر دربرابر دشمن كوتاه بيايند و مقاومت و ايستادگي ازخود نشان ندهند دشمن با هجوم گسترده آسايش را از آنها سلب كرده و حيات را براي آنها مختل خواهد كرد . مردم معتقدند كه دراين دنيا هركس و هرقوم و قبيله اي اگر براي كسي اظهار دلسوزي نمايد دراين مهرباني و دلسوزي هدفي وجود دارد و گاهي اوقات دشمن بخاطر نفوذ گسترده و وصول به اهداف شوم خود چهره عوض مي كند و در لباس دوست با ادعاي خدمت وارد عرصه مي شود و آرام آرام به صفوف مستحكم ملت هاي آزاده و حق طلب و عدالت محور نفوذ كرده و با فريب و نيرنگ زمينه را براي حضور غاصبانه خود مهيامي سازد اگر مردم هوشياري و ذكاوت خودرا ازدست بدهد و با امواج بيكران تبليغات دشمن هم آواز گردد دراين صورت دشمن بعداز مسلط شدن برمردم چهره واقعي خودرا نشان مي دهد و با دست گرفتن اهرم هاي قدرت و تسلط يافتن براوضاع همه چيز را به نفع خود تغيير خواهد داد و با تصويب قوانين ظالمانه منافع مردم و ثروت ملي سرزمين مورد نظررا به يغما خواهدبرد زماني مردم غافل از ترفندهاي دشمن به خود مي آيند كه ديگر كاراز كار گذشته است و پشيماني سود ندارد و براي از بين بردن دشمن ياغي و غارتگربايستي متحمل هزينه هاي بيبشماري ازجمله تلفات جاني و مالي شوند دراينجاست كه بايد هوشياري و آگاهي خودرا تقويت كنيم تا مبادا روزي اختيارو فرصت را به دشمن واگذاركنيم آري دشمن براي ما دلسوزنيست و بخاطر حفظ منافع نامشروع خود با حيل گوناگون وارد ميدان شده است اگر برنامه و روش منظمي نداشته باشيم امكان مقابله بادشمن مقدور نيست بايد درتمامي زمينه هاهوشياري و بصيرت خودرا حفظ نمائيم تا ضامن ترقي و آسايش خود باشيم.

 برچسب ها:
منبع مطلب